وکیل ملکی

ink

قانون حاکم بر قراردادهای عادی اجاره بدون رعایت ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر1376

ink

اثر عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر1376

ink

ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستاجره

ink

رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه امکان استیجاری

ink

امکان حکم به پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجری که در مدت طولانی باعث رونق محل شده

ink

نحوه صدور حکم تخلیه در صورتی که مالک خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه نباشد.

ink

امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود

ink

صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند.

ink

تخلیه عین مستأجره که با سند عادی به اجاره داده شده

ink

تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت

ink

حق مطالبه سرقفلی هنگام تخلیه

ink

عدم تخلیه ملک اجاری با تأدیه سرقفلی و پیش پرداخت آن