وکیل ملکی

ink

طرح دعاوی تخلیه و خلع ید توسط کمیته امداد امام

ink

مطالبه اجاره بها یا اجرت المثل یا تخلیه از اموال فراریان

ink

تخلیه کارکنان تعمیرگاه ها

ink

عدم قطع و زایل شدن رابطه و حقوق موجر و مستأجر پس از تخلیه

ink

تقاضای تخلیه به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره بها

ink

تقاضا اجراییه حکم تخلیه از طرف مالک جدید

ink

کفایت پروانه ساختمان یا گواهی شهرداری برای رسیدگی به دعوای تخلیه

ink

تلف مورد اجاره در جریان رسیدگی به دعوای مالک دایر بر تخلیه مستأجره

ink

مصادیق تعدی و تفریط جهت درخواست تخلیه از دادگاه

ink

مهلت صدور اجراییه مبنی بر تخلیه محل کسب

ink

عدم وصول حق کسب و پیشه بعد از صدور حکم تخلیه

ink

موکول تأدیه حق کسب و پیشه به تخلیه مورد اجاره