وکیل متخصص

ink

مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی

ink

دستور تخلیه در مرجع قضایی

ink

ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرارداد استیجاری جهت صدور حکم تخلیه

ink

قانون حاکم بر قراردادهای عادی اجاره بدون رعایت ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر1376

ink

ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستاجره

ink

رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه امکان استیجاری

ink

تخلیه محل به استناد انقضا مدت اجاره

ink

صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند.

ink

تخلیه عین مستأجره که با سند عادی به اجاره داده شده

ink

تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت

ink

حق مطالبه سرقفلی هنگام تخلیه

ink

عدم تخلیه ملک اجاری با تأدیه سرقفلی و پیش پرداخت آن