وکیل متخصص

ink

طرح دعاوی تخلیه و خلع ید توسط کمیته امداد امام

ink

تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی توسط مالک یا ذینفع

ink

رسیدگی دادگاه و اجرای حکم تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی

ink

تخلیه کارکنان تعمیرگاه ها

ink

استرداد قرض الحسنه در اختیار موجر پس از تخلیه و تسویه حساب

ink

تقاضای تخلیه به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره بها

ink

عدم حق تخلیه و مطالبه اجور با انتقال منافع مورد اجاره توسط ورثه مستأجر

ink

تقاضا اجراییه حکم تخلیه از طرف مالک جدید

ink

تلف مورد اجاره در جریان رسیدگی به دعوای مالک دایر بر تخلیه مستأجره

ink

مصادیق تعدی و تفریط جهت درخواست تخلیه از دادگاه

ink

مهلت صدور اجراییه مبنی بر تخلیه محل کسب

ink

عدم وصول حق کسب و پیشه بعد از صدور حکم تخلیه