دسته بندی یک

ink

مصادیق تعدی و تفریط جهت درخواست تخلیه از دادگاه

ink

مهلت صدور اجراییه مبنی بر تخلیه محل کسب

ink

عدم وصول حق کسب و پیشه بعد از صدور حکم تخلیه

ink

ملغی الاثر شدن حکم تخلیه

ink

موکول تأدیه حق کسب و پیشه به تخلیه مورد اجاره

ink

عدم حضور مستأجر برای تنظیم سند رسمی اجاره به علت صدور حکم تخلیه

ink

ارائه سند مالکیت برای تقاضای اجاره بها یا درخواست تخلیه

ink

تجویز انتقال منافع بدون تقدیم دادخواست تخلیه

ink

تخلیه و حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت

ink

مسکوت موضوع سرقفلی و یا پیش پرداخت در سند رسمی اجاره

ink

دعوای سازمان دولتی به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت احتیاج شخصی

ink

درخواست تخلیه از دادگاه به جای مراجعه به ثبت