دسته بندی یک

ink

تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن تخلیه ملک

ink

تخلیه ملک و مطالبه خسارت

ink

حکم تخلیه در ملک انتقال شده و حدوث عیوب

ink

درصورت گم شدن حکم جلب چه باید کرد؟

ink

در صورتی که فردی نسبت به خرید ملکی اقدام کند که بیش از یک مالک دارد و به عبارت دیگر مشاع و مالکیت آن بین چند فرد مشترک است، برای انتقال سند چه  کاری باید انجام دهد؟ موانع قانونی بر سر راه چنین معامله‌ای چیست و چه مشکلاتی ممکن است برای خریدار ایجاد شود؟

ink

خریدار چگونه می‌تواند فرد فروشنده را ملزم کند که پس از آن‌که پول مربوط به ملک خود را به طور کامل دریافت کرد، به تعهد خود در رابطه با انتقال سند رسمی یا تحویل ملک به طور کامل و در زمان مقرر عمل کند؟ چگونه می‌توان از قانون در این زمینه کمک گرفت؟

ink

در صورتی که فردی نسبت به خرید یک واحد مسکونی اقدام کرده است، اما خانه از طرف فروشنده به وی تسلیم نشده است، خریدار از نظر قانونی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا از ضایع شدن حق خود در زمینه واحد مسکونی مورد معامله جلوگیری کند و فروشنده را ملزم به تسلیم ملک کند؟

ink

در صورتی که در زمان خرید یک واحد مسکونی فرد فروشنده از طرف دادگاه ملزم به تنظیم سند رسمی در دفترخانه شود، اما باز هم با وجود حکم دادگاه همچنان نسبت به اجرای این حکم سهل‌انگاری یا از انجام آن امتناع کند، خریدار چه اقدامات قانونی می‌تواند در این مورد انجام دهد؟

ink

‌آیا این مسئله که اگر فردی 5 سال متوالی در یک خانه مستاجر باشد، پس از گذشت مدت 5 سال این حق را دارد که نسبت به مالکیت آن خانه ادعایی داشته باشد، از نظر قانونی درست است؟ آیا اساسا امکان بیان چنین ادعایی در دادگاه‌های حقوقی وجود دارد یا خیر؟

ink

آیا قانون به مالکین واحدهای مسکونی این اجازه را می‌دهد که بدون داشتن پایان کار مربوط به ساخت ملک از سوی شهرداری، واحد مسکونی خود را به افراد دیگر اجاره دهند؟ یا اینکه این کار غیرقانونی محسوب می‌شود و مورد اجاره از نظر قانونی قابل تصرف و زندگی از سوی مستاجر نیست؟

ink

در صورتی که در باره یک واحد مسکونی صاحب اصلی آن فوت شده است و ملک ورثه‌ای محسوب می‌شود، و در بین تمامی ورثه‌ها یکی از آن‌ها حاضر به فروش ملک نیست و در این زمینه رضایت نمی‌دهد، تکلیف سایر وراث چیست، و آنان برای اینکه بتوانند این خانه را به فروش برسانند، چه اقداماتی باید انجام دهند؟

ink

اگر فردی یک واحد مسکونی خریداری کند، اما خانه خریداری شده توسط وی به دلیل گرفتن وام خرید مسکن در رهن بانک باشد، آیا در صورت نپرداختن اقساط برای چندین ماه متوالی، زمانی برای مزایده منزل خریداری شده تعیین شده است؟ به طور کلی زمان برگزاری مزایده در چنین مواردی چگونه تعیین می‌شود؟