وکیل پایه یک دادگستری

ink

مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی

ink

دستور تخلیه در مرجع قضایی

ink

قانون حاکم بر قراردادهای عادی اجاره بدون رعایت ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر1376

ink

اثر عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر1376

ink

آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه

ink

ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستاجره

ink

رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه امکان استیجاری

ink

تخلیه محل به استناد انقضا مدت اجاره

ink

امکان حکم به پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجری که در مدت طولانی باعث رونق محل شده

ink

پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد

ink

نحوه صدور حکم تخلیه در صورتی که مالک خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه نباشد.

ink

امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود