وکیل مرادی

ink

مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی

ink

ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرارداد استیجاری جهت صدور حکم تخلیه

ink

اثر عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر1376

ink

آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه

ink

تخلیه محل به استناد انقضا مدت اجاره

ink

امکان حکم به پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجری که در مدت طولانی باعث رونق محل شده

ink

پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد

ink

امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود

ink

نقض دستور تخلیه ملک استیجاری

ink

درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر

ink

اثر عدم قید مهلت سه ماهه تخلیه در حکم دادگاه

ink

تجویز انتقال منافع به غیر