وکیل دادگستری

ink

تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی توسط مالک یا ذینفع

ink

رسیدگی دادگاه و اجرای حکم تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی

ink

تخلیه کارکنان تعمیرگاه ها

ink

تقاضای تخلیه به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره بها

ink

عدم حق تخلیه و مطالبه اجور با انتقال منافع مورد اجاره توسط ورثه مستأجر

ink

ملغی الاثر شدن حکم تخلیه

ink

عدم حضور مستأجر برای تنظیم سند رسمی اجاره به علت صدور حکم تخلیه

ink

دعوای سازمان دولتی به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت احتیاج شخصی

ink

صدور حکم تخلیه در صورت ارتکاب مستأجر به تخریب مورد اجاره

ink

ورود ثالث به خواسته تخلیه از باب تعلق نصف سرقفلی

ink

قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی

ink

انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه