دستور تخلیه

ink

حکم صادره در خصوص تخلیه و اجور معوقه قرارداد های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال1376