نمونه آرا

نمونه رای با موضوع ابطال سند

اخذ رای به نفع موکل در موضوع ابطال سند الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت یک قطعه زمین در منطقه فرشته تهران ...

10 ماه پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع جرایم ویژه اقتصادی

نمونه رای اخذ شده به نفع موکل از دادگاه جرایم ویژه اقتصادی   ...

10 ماه پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع دفاع برای خسارت وجه التزام قراردادی

حکم به نفع موکل در دفاع برای خسارت وجه التزام قراردادی ...

10 ماه پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع مطالبه وجه ملک تجاری

مطالبه وجه ملک تجاری و محکومیت بانک به نفع موکل ...

10 ماه پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع تبرئه از حکم اعدام

دریافت حکم برائت برای شخص محکوم به اعدام (پرونده معاضدتی) ...

10 ماه پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع صلح و سازش

صلح و سازش و اخذ 1.25 دانگ از 6 دانگ یک پنت هاوس برای موکل ...

10 ماه پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع دعوی مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سندرسمی

دفاع از خوانده در دعوی مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سندرسمی ...

10 ماه پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع تخلیه یک واحد تجاری

تخلیه یک واحد تجاری واقع در منطقه 1 تهران ...

10 ماه پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر