نمونه آرا

نمونه رای با موضوع ابطال سند

اخذ رای به نفع موکل در موضوع ابطال سند الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت یک قطعه زمین در منطقه فرشته تهران ...

2 سال پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع جرایم ویژه اقتصادی

نمونه رای اخذ شده به نفع موکل از دادگاه جرایم ویژه اقتصادی   ...

2 سال پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع دفاع برای خسارت وجه التزام قراردادی

حکم به نفع موکل در دفاع برای خسارت وجه التزام قراردادی ...

2 سال پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع مطالبه وجه ملک تجاری

مطالبه وجه ملک تجاری و محکومیت بانک به نفع موکل ...

2 سال پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع تبرئه از حکم اعدام

دریافت حکم برائت برای شخص محکوم به اعدام (پرونده معاضدتی) ...

2 سال پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع صلح و سازش

صلح و سازش و اخذ 1.25 دانگ از 6 دانگ یک پنت هاوس برای موکل ...

2 سال پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع دعوی مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سندرسمی

دفاع از خوانده در دعوی مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سندرسمی ...

2 سال پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر

نمونه رای با موضوع تخلیه یک واحد تجاری

تخلیه یک واحد تجاری واقع در منطقه 1 تهران ...

2 سال پیش نمونه آرا
مشاهده بیشتر