وکیل ثبتی

ink

کفایت پروانه ساختمان یا گواهی شهرداری برای رسیدگی به دعوای تخلیه

ink

تجویز انتقال منافع بدون تقدیم دادخواست تخلیه

ink

درخواست تخلیه از دادگاه به جای مراجعه به ثبت

ink

صدور حکم تخلیه در صورت ارتکاب مستأجر به تخریب مورد اجاره

ink

تعهد مالک جدید به استرداد ودیعه با قرض الحسنه جهت تخلیه عین مستأجره

ink

صرف نظر کردن از دعوا پس از صدور اجراییه به پرداخت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه عین مستأجره

ink

عدم جواز تأخیر در اجرای دستور تخلیه مورد اجاره

ink

مبدأ مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر 1356

ink

ادعای ورثه بر حق کسب و پیشه و تقاضای صدور حکم تخلیه

ink

شراکت در بخشی از منابع مستأجره و صدق انتقال به غیر و تخلیه مورد اجاره

ink

دستور تخلیه بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب

ink

معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستأجر در انقضا مدت اجاره و تخلیه