مالکیت مسکونی

ink

در زمینه واحدهای مسکونی دارای بیش از یک مالک صرفا نوشتن قولنامه کافی است و نیازی به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و یا تنظیم مبایعه‌نامه وجود ندارد؟ به طور کلی قانون برای چنین مواردی که مالکیت یک واحد مسکونی به صورت مشاع است، چه مواردی را پیش‌بینی کرده است؟