سرقفلی

ink

ورود ثالث به خواسته تخلیه از باب تعلق نصف سرقفلی

ink

حق مطالبه سرقفلی هنگام تخلیه