ساخت ملک

ink

آیا قانون به مالکین واحدهای مسکونی این اجازه را می‌دهد که بدون داشتن پایان کار مربوط به ساخت ملک از سوی شهرداری، واحد مسکونی خود را به افراد دیگر اجاره دهند؟ یا اینکه این کار غیرقانونی محسوب می‌شود و مورد اجاره از نظر قانونی قابل تصرف و زندگی از سوی مستاجر نیست؟