درخواست تخلیه

ink

انتقال مورد اجاره به غیر و درخواست تخلیه