خرید خانه

ink

در صورتی که فروشنده در زمان صحبت در زمینه خرید خانه قیمت آن را تعیین کرده باشد، اما پس از تنظیم مبایعه‌نامه و پیش از زمانی که قرار به انتقال سند است، قیمت منزل را افزایش دهد، آیا این کار غیرقانونی است و راهی برای جلوگیری از آن وجود دارد یا خیر؟