حکم دادگاه

ink

حکم تخلیه در ملک انتقال شده و حدوث عیوب