تنظیم قرارداد

ink

آیا این امکان وجود دارد که قرارداد امضا شده میان موجر و مستاجر در زمینه اجاره یک واحد مسکونی به گونه‌ای تنظیم شود که زمان آن کمتر از یک سال، به طور مثال هشت ماه تعیین شده باشد، آیا از نظر قانونی برای تعیین این مدت زمان محدودیتی در نظر گرفته نشده است؟