اجرای حکم تخلیه

ink

نحوه اجرای حکم تخلیه محل سکونت سفرا