معاهدات بین ‌المللی

مالکیت فکری

مالکیت فکری (مالکیت فکری در زبان انگلیسی (IP) Intellectual Property) شامل تراوشات فکری، ذهنی و… است که در حالت کلی دستاوردهای بشری را شامل می شود و مقداری معین و مادی ندارد. آثار هنری، آثار ادبی و… جزیی از مالکیت های فکری هستند. این نوع مالکیت همچنین شامل مالکیت های صنعتی و تاجران نیز برای نام ها، علائم تجاری و صنعتی و… نیز می شود ...

2 سال پیش مالکیت فکری
درخواست مشاوره مشاهده بیشتر