مالکیت فکری

مالکیت فکری

مالکیت فکری (مالکیت فکری در زبان انگلیسی (IP) Intellectual Property) شامل تراوشات فکری، ذهنی و… است که در حالت کلی دستاوردهای بشری را شامل می شود و مقداری معین و مادی ندارد. آثار هنری، آثار ادبی و… جزیی از مالکیت های فکری هستند. این نوع مالکیت همچنین شامل مالکیت های صنعتی و تاجران نیز برای نام ها، علائم تجاری و صنعتی و… نیز می شود ...

2 سال پیش مالکیت فکری
درخواست مشاوره مشاهده بیشتر