مفاد شهرداری

شهرداری ها

وکیل مسلط به حقوق شهرداری ها، قوانین و مقررات عام و خاص شهرداری، بخشنامه ها، آیین نامه ها، کمیسیون های شهرداری و .. را بخوبی میداند و می تواند دعاوی مطرح شده را حل و به سرانجام برساند. از جمله پرونده های این حوزه میتوان: اعتراض به رای صادر شده توسط کمیسیون های ماده 55، 77، 100 و 99 شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و اخذ سند مالکیت ...

درخواست مشاوره مشاهده بیشتر